Přejít na produktové menu

Reklamace a vrácení zboží

Vážení spotřebitelé,

cílem naší firmy je co největší spokojenost zákazníků, a proto Vám předkládáme několik rad a doporučení, jak se zakoupenou obuví zacházet:

  • Při výběru obuvi dbejte, prosím na to, aby zvolený typ, číslo , šíře a tvar obuvi přesně odpovídal Vašim potřebám. Nejlepší doba na koupi obuvi je v podvečer. Obuv dokonale vyzkoušejte, než ji začnete nosit, aby bylo možné, případně vyměnit velikost nebo typ obuvi, než dojde k jejímu opotřebení (ošlapání podešví), pokud podešev nebo stélka bude opotřebená není možné obuv vyměnit (nejdéle však do pěti dnů po zakoupení).
  • Při vybírání rozlišujte obuv podle účelu (vycházková, společenská, sportovní apod.).
  • Obuv střídejte, zvláště v deštivém počasí.
  • Při nazouvání obuvi uzavřeného tvaru používejte lžíci. Zabráníte tak polámání patní části obuvi.
  • Po vyzutí nechte obuv dokonale vyschnout (alespoň jeden den), napněte na napínáky, mokrou obuv sušte na napínácích při pokojové teplotě.
  • Nerovnoměrná kresba líce a částečná rozdílnost vrchu je charakteristická pro přírodní useň a není na závadu.
  • Téměř každá useň (lidově řečeno „kůže“) je dobarvována do žádaného odstínu. Pří zvýšeném pocení nohou nebo provlhnutí obuvi může dojít u usňové obuvi k jejímu částečnému barvení.
  • Za reklamaci není možné považovat poškození vzniklé na základě nožních deformit (např. haluxy), taktéž opotřebení podešví nebo jiné využití obuvi (poškození podšívek prodřením, poškození vrchů vlivem špatné údržby), přestože je obuv v záruce. Je důležité rozlišovat záruční dobu a životnost výrobku, která může být nižší než doba trvání záruky. Záruka je poskytována na skryté vady výroby.
  • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci, případně změny vzhledu zboží, způsobené jeho obvyklým používáním. Vzhledem k rozdílné intenzitě užívání zboží u jednotlivých spotřebitelů může být životnost vyčerpána ještě před uplynutím záruční doby.
  • Reklamované zboží nelze přijmout, jestliže zákazník reklamuje zboží znečištěné, vlhké, zapáchající apod. v souladu s dikcí zákona č. 258/2000 "O ochraně veřejného zdraví", kdy každý občan je povinen chránit si své vlastní zdraví.

Reklamační podmínky

Rozsah odpovědnosti

Prodejce odpovídá zákazníkovi za množství, rozsah a kvalitu zboží a služeb, které poskytuje a prodává v případě, že:
1. Prodané zboží nemá vlastnosti stanovené technickými podmínkami a vykazuje vady.
2. Služba nebyla poskytnuta v dané kvalitě nebo rozsahu dle písemné dohody.
3. Cena neodpovídá ceně na potvrzené objednávce.
4. Prodejce neodpovídá za vady způsobené špatnou manipulací při přepravě zboží. Prodejce neodpovídá za vady způsobené živelnou událostí. Prodejce neodpovídá za vady způsobené přepravou zboží k zákazníkovi.                      
5. V případě porušení obalu doručovaného zboží zákazník uplatňuje reklamaci na přepravní službě. V případě dopravy zákazníkovi dopravou prodejcem firmou Studio zdravého obouvání s.r.o. zákazník nesmí převzít poškozené zboží. V případě, že takto poškozené zboží převezme, má prodejce za to, že zboží bylo doručeno v pořádku.
6. Prodejce neodpovídá za vady způsobené špatnou manipulací, kterou použil zákazník a byla v rozporu s návodem k použití. U drobného zboží, kde není přiložen návod k použití, musí být zboží používáno dle všeobecných pravidel pro použití. V případě, že zákazník si není jistý použitím zakoupeného zboží, je povinen se obrátit na prodejce, který je povinen dodat zákazníkovi návod k použití. V případě, že zákazník nevyužije svého práva na zaslání návodu, zprošťuje se prodejce veškerých záruk vůči danému zakoupenému zboží.
7. Prodejce neodpovídá za škody způsobené použitím zakoupeného zboží třetím osobám.
8. Za vady zakoupeného zboží odpovídá prodejce v rozsahu zákonné tj. 24 měsíců ode dne prodeje.


Právo na uplatnění reklamace, způsob a místo uplatnění a lhůty pro uplatnění

1. Každý zákazník má právo na uplatnění reklamace.
2. Každá reklamace ( dále jen závada) směřující vůči kvalitě, ceně nebo rozsahu bude přijata a vyřízena dle obchodního nebo občanského zákoníku v platném znění v době podání reklamace.
3. Jednání o reklamaci je vedeno se zákazníkem, s kterým byla uzavřena dílčí kupní smlouva ( byl vystaven daňový doklad = dílčí kupní smlouva na jméno fyzické nebo právnické osoby). V případě zastoupení bude vyžadován písemný souhlas vlastníka zboží.
4. Veškerá jednání vede prodejce s vlastníkem zboží nebo se zplnomocněnou osobou vlastníka.
5. V případě reklamace musí zákazník předložit originál daňového dokladu o nákupu, v případě vystavení záručního listu jeho předložení s daňovým dokladem. V případě předložení kopie daňového dokladu nebo kopie záručního listu nelze zahájit reklamační řízení z důvodů neprůkaznosti nákupu.
6. Reklamace musí být uplatněna písemně a doručena s vadným zbožím do sídla společnosti. Náklady spojené s doručením vadného zboží prodejci hradí zákazník. Reklamované zboží není možné zasílat zpět do sídla společnosti na dobírku.
7. Prodejce vystaví protokol o převzetí vadného zboží a informuje zákazníka do 3 pracovních dnů o doručení zboží k reklamaci.( v případě osobního jednání v sídle společnosti vystaví prodejce doklad o převzetí reklamace ihned ) Informace o doručení reklamace může být předána zákazníkovi poštou, SMS zprávou, e-mailem nebo osobně dle možností.
8. Na dokladu o reklamaci musí být uvedeno : jméno a identifikace prodejce, jméno zákazníka, adrese zákazníka, číslo daňového dokladu, datum prodeje, název zboží, množství a rozsah reklamovaného zboží, popis poškození, datum předpokládaného vyřízení reklamace, kontakt na zákazníka ( e-mail, telefon), jméno prodejce, který vyřizuje reklamaci a podpis prodejce.
9. Reklamaci je povinen zákazník provést neprodleně po zjištění závad. Záruka zaniká 24 měsíců od data uskutečnění zdanitelného plnění na dokladu o nákupu zboží. Zmeškání zákonem stanovené lhůty nelze prominout.
10. Prodejce je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne sepsání reklamačního protokolu vyřešit reklamaci buď v prospěch nebo neprospěch zákazníka. Tato lhůta může být prodloužena po vzájemné dohodě a musí být sepsána písemně.
11. V případě, že reklamace nebyla oprávněná, může prodejce požadovat uhrazení nákladů spojeného s reklamací zboží (min však 300,- Kč). Tyto náklady jsou požadovány na zákazníkovi při převzetí zboží zpět z reklamačního řízení.
12. V případě, že reklamace byla oprávněná a je vyřešena ve prospěch zákazníka, veškeré náklady spojené s vyřešením dané reklamace jdou k tíži prodejce.
13. V případě oprávněné reklamace zboží, kdy zboží nelze opravit, dodá prodejce zákazníkovi zboží stejných parametrů a stejného druhu a dopraví zboží k zákazníkovi na své náklady.
14. Zboží , které bylo reklamováno a reklamace byla úspěšně vyřešena a zboží zasláno zpět zákazníkovi přepravní službou v termínu předání do 1 měsíce od začátku reklamace je brána jako splněná ze strany prodejce.
15. Zboží, které byla reklamováno a reklamace byla úspěšně vyřešena ve prospěch zákazníka a dle instrukcí zákazníka, kdy zboží bude osobně vyzvednuto v sídle společnosti, je brána jako splněná v termínu 1 měsíce od začátku reklamace oznámením zákazníkovi, že zboží je připraveno k vyzvednutí. Oznámení je provedeno buď e-mailem, SMS, telefonicky nebo poštou.
16. V případě reklamace ceny musí být předloženo potvrzení dodání, kde cena zboží je vyčíslena v době objednání zákazníkem.
17. Zákazník nemá právo na slevu z ceny v případě přecenění zboží mezi dobou objednání a dodání. Cena je brána jako pevná v době objednání.
18. V případě úspěšné reklamace ceny zboží bude rozdíl v ceně zaslán zákazníkovi dle způsobu odběru zboží a dle původní platby. V případě zasílání zboží poštou bude rozdíl v ceně zaslán složenkou přes poskytovatele přepravní služby nebo České pošty. Přeplatek bude vrácen do 1 měsíce po uznání reklamace.
19. Zákazník má možnost dle dohody čerpat přeplatek financí objednáním zboží na dobírku. Dojde k zápočtu pohledávek a závazků. Dohoda musí být písemná a stranami odsouhlasena. Dohoda je platná po dobu 4 měsíců. Po této lhůtě, jestliže zákazník neobjedná zboží na dobírku a nedojde k zápočtu, bude finanční hotovost vrácena přes poskytovatele přepravní služby nebo České pošty.
20. Právo na vrácení přeplatku se promlčuje příslušným ustanovením obchodního zákoníku.

Možnost vrácení zboží

Pokud  objednané zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, je možné jej během 30-ti dnů od uzavření kupní smlouvy nenošené vrátit na adresu společnosti Studio zdravého obouvání, Plzeňská 56/1270, 15000, Praha 5. Zboží zašlete spolu s dokladem o koupi zpět se stručným popisem důvodu vrácení zboží. Zpětné zaslání zboží je možné pouze v původním stavu a obalu bez známek užívání.                                                                                                                                   
 Peníze  budou obratem vráceny, proto pro urychlení vrácení kupní částky prosíme zašlete spolu s obuví číslo Vašeho bankovního účtu, nebo adresu se jménem, na které bude částka v hotovosti zaslána zpět.                               
Vyměňované zboží není možné zasílat zpět do sídla společnosti na dobírku.

Vrácení zboží bez udání důvodu se vztahuje pouze na situaci, kdy se zboží zasílá poštou, nikoli pokud se objedná přes e-shop a vyzvedne osobně na prodejně. Pokud se zboží vyzvedává na prodejně, není možné zboží vrátit bez udání důvodu jako při nákupu přes e-shop s dodáním poštou. 

Zpětné zasílání peněz v hotovosti i na bankovní účet do zemí Evropské Unie za vrácené zboží s přepočtem na EURO účtujeme. Jedná se o poplatek 190,- Kč. Částka bude odečtena od hodnoty vraceného zboží
 

E-shop „Radost v každém kroku...“


Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři