Přejít na produktové menu

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) Vás na této stránce informujeme o tom proč, kdy, jak a jaké osobní údaje zpracováváme.

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Studio zdravého obouvání s.r.o., se sídlem Praha 9, Na Barikádách 724, PSČ 19600, IČ: 25780131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 69569, dále jen „SZO“.

Společnost SZO jmenovala Mgr. Annu Komeiserovou pověřencem na ochranu osobních údajů, kterou můžete kontaktovat na emailu poverenec@zdraveobouvani.cz, nebo prostřednictvím telefonu na čísle: +420 777 023 415. 

V jakém rozsahu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Abychom mohli vést zákonnou i smluvní agendu, mohli jsme efektivně pracovat a kontaktovat Vás, zpracováváme osobní údaje pro níže uvedené Účely zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa), kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mail) a o zvláštní kategorii osobních údajů (výška, váha, rodné číslo, číslo pojišťovny apod. vše popsané v sekci 3 – Rozsah zpracování osobních údajů), bez kterých však nemůžeme splnit naši zákonnou povinnost (ve směru k proplácení ortopedických pomůcek ze strany zdravotních pojišťoven), nebo naši smluvní povinnost (ve směru k Vám, jako našim zákazníkům). Není Vaší povinností nám poskytnout Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail), bez nich však s Vámi nemůžeme lépe komunikovat a pracovat. Při naši práci nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů

kategorie / agenda zpracovávaný osobní údaj kategorie subjektu údajů kategorie příjemců údajů účel zpracování doba zpracování*
Vedení personální a mzdové administrativy Identifikační údaje, adresa, rodné číslo, číslo pojišťovny, rodinní příslušníci, počet vyživovacích osob Zaměstnanci, členové statutárních orgánů společnosti SZO ČSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní lékař, orgány činné v trestním řízení, exekutorské úřady dodržení právních povinností Zaměstnavatele stanovených pracovněprávními předpisy a jinými právními předpisy (zejména v oblasti daně ze závislé činnosti, odvodů na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojištění či archivnictví), respektive pro plnění povinností Zaměstnavatele vyplývajících z pracovních smluv a pro jednání o uzavření pracovněprávního vztahu Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
Zajišťování vzdělávání zaměstnanců Jméno a příjmení, adresa, kontaktní údaje Zaměstnanci SZO SZO, vzdělávací instituce Oprávněný zájem společnosti SZO Po dobu trvání pracovněprávního vztahu
Výběrová řízení – volná pracovní místa Identifikační údaje, adresa, doklad o dosaženém vzdělání, životopis Účastníci výběrových řízení (uchazeči o zaměstnání) Společnost SZO Výběr vhodného uchazeče (zaměstnance)  Po dobu výběrového řízení, neúspěšným uchazečům vráceny doklady, ostatní skartováno po ukončení výběrového řízení.
Personální správa Telefon, e-mail Zaměstnanci SZO, statutární zástupci Společnost SZO Podpora zaměstnavatele Po dobu udělení souhlasu, nejdéle však po dobu trvání pracovněprávního vztahu, nejdéle však po dobu 4 let po jeho ukončení (z důvodu oprávněného zájmu společnosti
Provoz kamerového systému Fotografie Zaměstnanci SZO, statutární zástupci, 3. Osoby vstupující do objektu společnosti SZO Společnost SZO Oprávněný zájem společnosti SZO – ochrana majetku a zdraví osob Záznamy nejsou uchovávány. Systém pracuje pouze ve verzi on-line
Dotační tituly Identifikační údaje, adresa, kontaktní údaje Zaměstnanci SZO Společnost SZO Získání dotačního titulu Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními
Soudní spory  Identifikační údaje, adresa Účastníci řízení (žalobce,žalovaný) SZO, místně příslušný soud, exekutorské úřady, externí právní poradce (advokát) Soudní spory, ve kterých vystupuje společnost SZO (zejména vymáhání pohledávek) Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
Obchodní činnost (Smlouvy a objednávky) Identifikační údaje, adresa, kontaktní údaje (telefon, e-mail), bankovní spojení Fyzické a právnické osoby, které uzavírají s SZO smlouvy Společnost SZO, dodavatelé a odběratelé Uzavírání smluv a objednávek (plnění smluvní povinnosti)  Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
Výroba ortopedických vložek a obuvi a ort úprav Identifikační údaje, adresa, kontaktní údaje (telefon, e-mail), rodné číslo, zdravotní pojišťovna, povolání, biometrické údaje (váha, výška, velikost obuvi, otisk chodidel, dynamický otisk chodidel) Fyzické osoby (zákazníci), které objednávají výrobu ortopedických vložek nebo obuvi Společnost SZO, externí spolupracovníci, lékaři, zdravotní pojišťovny Uzavírání smluv a objednávek (plnění smluvní povinnosti), výroba ortopedických vložek , obuvi nebo úprav Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
Databáze dodavatelů  Identifikační údaje fyzických osob dodavatelů Dodavatelé SZO Společnost SZO, Plnění smluvních povinností – vystavování dokumentů pro uzavření smlouvy, oprávněný zájem společnosti SZO Po dobu nutné archivace dokumentů (Archivační a skartační řád, zákonné lhůty stanovené ve zvláštních předpisech)
Účetní evidence Identifikační údaje, adresa, číslo bankovního účtu Dodavatelé a odběratelé (zákazníci) Společnost SZO, zákazníci  Účetní evidence Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

*Společnost SZO má stanovené lhůty pro uchování a zpracování osobních údajů plně v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a o změně některých zákonů a dále v souladu se zvláštními předpisy tak, jak je uvedeno výše v tabulce.

Komu předáváme osobní údaje

Osobní údaje mohou být předávány orgánům veřejné moci, jiným správním orgánům. Některé osobní údaje mohou být zpřístupněny také externím dodavatelům (externí účetní, externí správce sítí, externí právní kanceláři, exekutorským úřadům – za účelem vymáhání naší pohledávky). Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

Zabezpečení Vašich osobních dat

Dbáme na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Proto jsme přijali dostatečná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich oprávněných zájmů.

Webové stránky

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracovává následující protokolové soubory společnost: Axfone LLC, IČO: 04940474, se sídlem: Přípotoční 1519/10c, Praha 10 – 101 00, a ukládá je na svých serverech. Mezi informace, které ukládá, patří:

Vaše IP Adresa
Otevíraná stránka našeho webu
Kód odpovědi http
Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracovává pouze pro účely naší právní ochrany po dobu maximálně 10 let.

Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, tedy abychom Vám sdělili, jaké údaje o Vás a jakým způsobem zpracováváme. V případě, že budou Vaše osobní údaje zpracovávány v neaktuální podobě, máte právo požadovat jejich opravu. Osobní údaje, které bychom zpracovávali nad rámec naší zákonné povinnosti, můžeme na Vaši žádost vymazat, nebo popř. omezit jejich zpracování, pokud je to nezbytné pro zajištění souladu zpracování osobních údajů s Nařízením. Proti zpracování osobních údajů máte právo rovněž vznést námitku. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, pokud je to právně možné a z hlediska IT techniky proveditelné. Žádost můžete poslat elektronicky na shora uvedené e-mailovou adresu, písemně na adresu sídla společnosti SZO nebo prostřednictvím datové schránky. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů.

Způsob ověření totožnosti:

Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
Přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
Ověřením totožnosti na podatelně společnosti SZO při podání žádosti
Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111 (ústředna). Budeme však rádi, když se s Vašimi dotazy obrátíte přímo na nás.

Prohlášení o použití cookies a možnosti zamezení použití

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváte soubory cookies. Naše webové stránky používají technologii cookies. Cookies využíváme k tomu, abychom zabezpečili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak návštěvníci našich stránek stránky používají. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení, které návštěvník při práci s nimi provedl. V cookies máme uloženy preference uživatelů a s jejich pomocí sledujeme uživatelské trendy a to, jak se lidé na našich stránkách chovají a jakým způsobem si je prohlížejí. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje. Používáním našich webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Pokud nesouhlasíte s použitím cookies můžete je omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com

 

 

 

E-shop „Radost v každém kroku...“


Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři