Přejít na produktové menu

Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Studio zdravého obouvání s.r.o.

IČ: 25780131
DIČ: CZ25780131
se sídlem: Na Barikádách 724/64, Praha 9 - Čakovice, 196 00

Společnost je zapsána u MS v Praze, odd. C vložka 69569.      

kontaktní údaje:

email    info@zdraveobouvani.cz
telefon +420 777 241 359
https://www.studiozdravehoobouvani.cz

(dále jen „prodávající“)

 

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.studiozdravehoobouvani.cz (dále je „internetový obchod“). 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

Všeobecná ustanovení

1. Prodávající a kupující se zavazují zachovat naprostou mlčenlivost o veškerých údajích a informacích, které se v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy dozví a které tímto budou zpřístupněny, přičemž tyto informace nebudou mít povahu běžně veřejně přístupných informací. Tato povinnost trvá i po ukončení této smlouvy. Prodávající a kupující se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné informace o druhém účastníku smluvního vztahu, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním kupní smlouvy. Jedinou výjimku tvoří dopravce, kterému je předáváno nezbytně nutné minimum údajů o zákazníkovi sloužící pro hladké doručení zboží. Prodávající a kupující se zavazují zachovávat obchodní tajemství podle Obchodního zákoníku.                                                                                               
2. Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jeho správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které kupující prodávajícímu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání.
3. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů prodávajícího.
4. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího kupní smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů.
5. Pokud kupující odepře či zmaří doporučení listiny od prodávajícího, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.
6. Kupující tímto dává prodávajícímu souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek prodávajícího.
7. Uzavřením kupní smlouvy kupující prohlašuje, že je s těmito obchodními podmínkami seznámen a souhlasí s tím, že obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že obchodní podmínky jsou podle ustanovení Obchodního zákoníku závazné pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím podle kupní smlouvy, pokud tato smlouva neobsahuje odchylná ujednání.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.7.2010 a nahrazují všeobecné podmínky vydané dříve.

Doručení

Zboží objednané z e-shopu si můžete osobně vyzvednout v naší prodejně na adrese Plzeňská 56/1270, Praha 5 nebo nechat zaslat prostřednictvím České pošty nebo GLS.

Platba

Zboží objednané z e-shopu lze platit dobírkou, online kartou přes platební bránu Comgate, převodem na bankovní účet nebo přes bránu Gallery Beta.

Na prodejně přijímáme platební karty Visa,VISA Electron, Mastercard, Eurocard a Maestro. Dále přijímáme poukázky a karty Ticket Benefits, Ticket Medica, Ticket Multi, Flexi Pass, Flexi Pass card, e-Ticket, Dárkový Pass a Sphere card.

Odstoupení od smlouvy

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 30 dnů ode dne převzetí zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

- poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
- dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
- dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
- v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí.

Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

Katalog „Radost v každém kroku...“


Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři