Přejít na produktové menu

Péče o obuv

CARBON LAB ODOR CLEANER 125 ML

180 Kč
Skladem
Tabulka velikostí Dotaz na zboží Poslat e-mailem
Sprej proti zápachu speciálně určený pro tenisky, sportovní obuv, oblečení a tašky. Neutralizuje - trvale odstraňuje nepříjemné pachy (pot, kouř, kuchyňské pachy,...) a poskytuje dlouhodobě příjemnou, svěží vůni. 

Signální slovo: Nebezpečí! 
Standardní věty o nebezpečnosti: 
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
Pokyny pro bezpečné zacházení: 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. 
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. 
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. 
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.
Značka Collonil
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři